Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 40. Tổ thứ 40 NAM VIỆN - HUỆ NGUNG THIỀN SƯ (860 – 950)

04/10/2018 | Lượt xem: 2429

HT.Thích Phước  Tú sưu tầm và soạn dịch

Sư trụ trì Nam Viện nên gọi là Nam Viện Huệ Ngung, cũng hiệu Bảo Ứng nên gọi Bảo Ứng Hòa thượng ở Nhữ Châu.

Sư thượng đường dạy chúng:

- Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn.

 

Có vị Tăng hỏi:

- Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn, đâu chẳng phải lời của Hòa thượng?

Sư đáp: - Phải.

Vị Tăng ấy liền giở giường thiền. Sư bảo:

- Con lừa mù, liền đánh.

*

Sư hỏi vị Tăng mới đến: - Vừa rời nơi nào đến?

Tăng thưa: -Vừa rời Trường Thủy.

Sư bảo: - Đi dòng đông hay dòng tây?

Tăng thưa: - Thảy không thế ấy.

Sư hỏi: - Làm sao? Tăng trân trọng.

Sư liền đánh, đuổi xuống pháp đường.

*

Sư hỏi Tăng: - Vừa rời nơi nào đến?

Tăng thưa: - Vừa rời Nhượng Châu.

Sư hỏi: - Đến làm gì?

Tăng thưa: - Riêng đến lễ bái Hòa thượng.

Sư bảo:

- Dường như lão Ngung Bảo Ứng chẳng ở đây.

Tăng liền hét!

Sư bảo:

-Đã nói với ông chẳng có ở đây, lại hét cái gì?

Tăng lại hét! Sư liền đánh. Tăng lễ bái.

Sư bảo: - Gậy này bổn phận ngươi đánh ta, mà ta lại đánh ngươi, ba gậy năm gậy cốt lời này.

*

Hòa thượng Tư Minh khi chưa trụ Tây Viện đến tham vấn Sư, lễ bái xong, hỏi:

- Không có vật gì tốt khác, từ Hứa Châu mua được dao cạo Nhất Khẩu Giang Tây đến hiến Hòa thượng.

Sư hỏi:

- Ông từ Hứa Châu đến, nơi nào mua được dao cạo Giang Tây?

Tư Minh nắm tay Sư, bấm một cái.

Sư bảo: - Thị giả nhận lấy.

Tư Minh phủi áo ra đi.

Sư nói: - A thích thích.

*

 

 

Sư thượng đường nói:

- Các nơi chỉ đủ con mắt thốt trác đồng thời, mà chẳng đủ dụng thốt trác đồng thời.

Có vị Tăng hỏi:

- Thế nào là dụng thốt trác đồng thời?

Sư đáp:

- Tác gia (bậc đạt đạo) thấy nhau chẳng thốt trác thì thốt trác đồng thời mất.

Tăng thưa: - Đây vẫn chưa phải chỗ con hỏi.

Sư hỏi: - Chỗ ngươi hỏi thế nào?

Tăng thưa: - Mất.

Sư liền đánh. Vị Tăng ấy chẳng chấp nhận.

*

Sau vị Tăng ấy ở trong hội Vân Môn nghe hai vị Tăng nhắc lại nhân duyên này.

Một vị Tăng nói: - Đương thời Nam Viện đánh gãy Tăng kia.

Ông nghe lời nói này hốt nhiên đại ngộ. Chừng đó, ông mới thấy chỗ đáp của Nam Viện. Ông bèn trở về Nhữ Châu yết kiến Sư, Sư đã qui tịch. Ông đến thưa hỏi Phong Huyệt.

 Phong Huyệt nhận ra liền hỏi:

- Thượng tọa khi xưa hỏi Tiên sư câu thốt trác đồng thời đây chăng?

Ông thưa: - Phải.

Phong Huyệt hỏi: -  Hội chưa?

Ông đáp:-  Hội.

 Phong Huyệt hỏi: - Ông khi ấy hội thế nào?

Ông nói: - Tôi khi ấy in tuồng đi trong bóng đèn.   

Phong Huyệt nói: - Ông hội.

Chuyên đề

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 94616
 • Online: 33